Phương thức array.sort() trong Javascript

0
119

Phương thức concat() được sử dụng để nối 2 hoặc nhiều chuỗi lại với nhau.
Phương thức này trả về 1 chuỗi mới có giá trị là 1 đoạn text được kết hợp từ các tham số chuỗi.
Nếu tham số truyền vào không phải là kiểu string, concat() sẽ chuyển đổi chúng về kiểu string trước khi nối chuỗi.
Phương thức này không làm thay đổi chuỗi gốc.

Cú pháp

string.concat(string1, string2, …, stringX)

# Tham số Mô tả
string1string2, …, stringX Yêu cầu. Chuỗi được nối.
var hello = 'Hello, ';
console.log(hello.concat('Kevin', '. Have a nice day.'));
/* Hello, Kevin. Have a nice day. */

console.log(hello.concat(undefined,' ', null));
/* Hello, undefined null */

var greetList = ['Hello', ' ', 'Venkat', '!'];
"".concat(...greetList);
 /* Hello Venkat! */

hello.concat('Kevin', ' and ',...greetList);
/* Hello, Kevin and Hello Venkat! */

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here