Mảng là phương pháp dùng để lưu trữ 1 nhóm hoặc danh sách dữ liệu.
Bây giờ, tôi muốn lưu trữ 1 nhóm màu sắc mà không sử dụng mảng.
const color1 = 'purple';
const color2 = 'black';
const color3 = 'yellow';
const color4 = 'aqua';
Như chúng ta thấy, code không thực sự DRY((Don’t Repeat Yourself : Không viết code lặp lại nhiều lần)), điều này không phải là thói quen tốt để viết code. Chúng ta sẽ sử dụng mảng để giải quyết vấn đề này.
const colors = ['purple', 'black', 'yellow', 'aqua'];

Cách tạo ra 1 mảng:

Bạn có thể bắt đầu với mảng trống, sau đó trong quá trình code thêm dữ liệu vào mảng đó nếu cần.
let colors = [];
// Khai báo 1 mảng trống
hoặc khai báo và cung cấp cho mảng đó với dữ liệu ban đầu.
let colors = ['purple', 'black', 'yellow', 'aqua'];
// Khai báo 1 mảng và cấp dữ liệu vào mảng đó

Thêm dữ liệu vào mảng

Có 2 phương pháp để chúng ta thêm dữ liệu vào trong mảng: bracket notation và array methods.
i. Bracket notation ( Sử dụng ký tự ngoặc vuông [] )
Phần tử đầu tiên của mảng sẽ có chỉ số index bằng 0
const colors = [];

// Thêm phần tử đầu tiên vào mảng
colors[0] = 'purple';

// Thêm phần tử thứ 2 vào mảng
colors[1] = 'black';

console.log(colors); // ['purple', 'black'];
ii. Array methods ( Sử dụng phương thức mảng )
Nếu bạn muốn thêm phần tử mới vào vị trí đầu tiên của mảng (có chỉ số index bằng 0) thì sử dụng phương thức unshift, vào vị trí cuối cùng của mảng sử dụng phương thức push.

 

const colors = ['purple', 'black'];

// sử dụng phương thức unshift để thêm phần tử vào vị trí đầu tiên của mảng
colors.unshift('aqua');
console.log(colors); // ['aqua', 'purple', 'black'];

// sử dụng phương thức push để thêm phần tử vào vị trí cuối cùng của mảng

colors.push('yellow');
console.log(colors); // ['aqua', 'purple', 'black', 'yellow'];    

Truy cập dữ liệu trong mảng

Bạn có thể truy cập dữ liệu trong mảng bằng cách sử dụng ký tự ngoặc vuông [ ].
const colors = ['purple', 'black', 'yellow', 'aqua'];
colors[1]; // 'black'
colors[3]; // 'aqua'  
Bạn cũng có thể truy cập các phần tử của mảng bằng vòng lặp for
const colors = ['purple', 'black', 'yellow', 'aqua'];

for(const color of colors) {
  console.log(color);  // purple black yellow aqua
}

hoặc

for( i = 0 ; i < colors.length ; i++) {
  console.log(colors[i])
}

Cập nhập dữ liệu của mảng

Bạn có thể cập nhập dữ liệu mảng bằng ký tự dấu ngoặc vuông [ ].
const colors = ['purple', 'black'];

// cập nhập phần tử thứ 2 từ 'black' sang 'yellow'
colors[1] = 'yellow';
console.log(colors); // ['purple', 'yellow'];
Mảng có thể chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào và có thể lồng vào nhau ( mảng trong mảng)
const data = [24, true, ['orange', null], undefined];

Trên đây mình đã tóm tắt lại những kiến thức cơ bản nhất để bắt đầu làm quen với mảng trong Javascript.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Hẹn gặp lại ở những bài viết sau của tôi.

Link tham khảo: https://frugencefidel.com/blogs/understanding-basics-of-array-in-javascript

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here